فروش جوهرسابلیمیشنفاما<br/>جوهرسابلیمیشنفاما قابلاستفادهبرایتمامیهدهایسابلیمیشناپسون میباشد<br/>قابلیتاستفادهبررویانواعهدهایاپسونDX5 , DX7 , 5113 , Epson 4720 services printing-advertising printing-advertising
فروش جوهرسابلیمیشنفاما<br/>جوهرسابلیمیشنفاما قابلاستفادهبرایتمامیهدهایسابلیمیشناپسون میباشد<br/>قابلیتاستفادهبررویانواعهدهایاپسونDX5 , DX7 , 5113 , Epson 4720 services printing-advertising printing-advertising
ارسال شده توسط : photobahman
همه آگهی های این کاربر
0214496235-6
قیمت : تماس بگیرید
ارسال شده توسط : photobahman
تلفن: 0214496235-6
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد
قیمت
تماس بگیرید (درخواست قیمت)

فروش جوهرسابلیمیشنفاما
جوهرسابلیمیشنفاما قابلاستفادهبرایتمامیهدهایسابلیمیشناپسون میباشد
قابلیتاستفادهبررویانواعهدهایاپسونDX5 , DX7 , 5113 , Epson 4720
بیشاز200دستگاهپرینترفعالدرایرانباجوهرفاما (میماکیوموتوژاپن وانواعدستگاهچینی)
ماندگاریبسیاربالابعدازچاپوقابلیتشستشوبهتعدادبسیاربالا
تولیدکشورایتالیا
جوهرفامازودخشکمیباشدومناسبچاپباسرعتبالامیباشد
جوهرفامادارایموادمناسبچاپحتیرویکاغذهایبدونکوتینگ
جوهرمشکیبادنسیتهبالا ( چگالیبالا ) HD Blackجهتکیفیتبالاتررنگمشکی
درتکنولوژیجدیدجوهرهایسابلیمیشنfama فرایندجوهربهجایهرجومرجشدنوپراکندگی،پایدارشوندوراحتتروباسرعتبالاتریوبدونهیچگونهمسدودکردنهد ازنازلهایهدعبورکنند.
شفافیتبالایرنگبعدازچاپمطابقاستانداردهایجهانینساجی
پروفایلسازیحرفهایمطابقاستانداردکارخلانهسازندهجهتمصرفکمورنگهایشفاف
پرفروشترینجوهردرصنعتچاپشالو روسریایرانازسال 93تاکنون
حداقلمیزانممکنآسیبتنفسی،مطابقاستانداردهایجهانی
قیمتبسیارمناسب
تداومعرضهدائمیوکیفیتثابتوپایدار
کاهشهزینههاتوسطجوهرفاما
برایکاهشهزینههایپرینتمشتریانازکاغذهایباگرماژپاییناستفادهمیکنندمانندکاغذهای 19-24-35-40-45-48-50 گرماستفادهمیکنندکهقیمتمناسبترینصبتبهگرماژبالاترکاغذهادارندودلیلارزانتربودنکاغذهاکمبودنموادکوتیگکهجوهررویکاغذراکمترانتقالمیدهدمیباشد .
درتکنولوژیجدیدجوهرهایfamaبرایکاهشهزینههادرهرمترمربعجوهرfamaغلظتبالاییازجوهررابهرویکاغذانتقالمیدهدکهکمبود کوتینگکاغذراجبرانمیکندوانتقالپذیریبالاییازرنگرابررویپارچهخواهدداشتبنابراینبرایکاهشهزینهمیتوانیدازکاغذهایباگرماژپایینتراستفادهکنید.
برای سفارش جوهر فاما با ما در ارتباط باشید
www.photobahman.net

تلگرام
🆔@photobahman3
☎️44966236-5
44956148-7
44973205
44973213
فروشجوهرچاپشابلیمیشن قیمتجوهرسابلی جوهرسابلیمیشنار

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد

آگهی های مرتبط (آگهی های من اینجا!)

آیا می‌خواهید اینجا قرار بگیرید
عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
تهران